maspex
cz   CZ
sk   SK

Soutěž

Pravidla soutěže „TIGER“

Smyslem tohoto statutu je upravit pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „TIGER“

(dále jen Soutěž).

Tento statut je jediným dokumentem závazně upravujícím Pravidla Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut lze měnit formou písemných dodatků k tomuto statutu. Změny statutu jsou po vyhlášení Soutěže přípustné pouze s písemným souhlasem Pořadatele.

 

1.Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost MASPEX Czech s.r.o

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Karlín     

zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 63795

IČO: 25716379, DIČ: CZ2571637

(dále jen „pořadatel“).

               

2.Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1.10.2015 do 31.10.2015 (dále jen „soutěžní období“).

  

3. Kdo se může soutěže zúčastnit

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 15 let (dále jen „soutěžící“) s následující výjimkou:

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k  Pořadateli, anebo jsou rodinnými příslušníky těchto osob v rozsahu příbuzných v pokolení přímém.

 

4. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na energetické nápoje Tiger, a to:

Tiger Classic (250 ml a 500 ml),

Tiger Restart (250 ml),

Tiger Neperlivý (250 ml).

Po uplynutí soutěžního období ani před jeho začátkem nelze s těmito výrobky soutěžit.

 

5. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si zakoupí alespoň 2 kusy z výše uvedených produktů Tiger a poté vyplní a odevzdá do slosovacího boxu slosovací lístek, který obdrží po zaplacení výrobků na pokladně. Čím více Tigeru nakoupíte, tím větší šanci na výhru máte. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Slosovatelný lístek musí být řádně vyplněn bez použití hanlivých či urážlivých výrazů (Pořadatel si vyhrazuje právo takové lístky kdykoliv vyřadit ze Soutěže). Povinná pole při vyplnění slosovatelného lístku: jméno, příjmení a tel. číslo. Nečitelné, neúplné a nesprávné vyplnění slosovatelného lístku je považováno za neplatné. Nevyhovující font (háčky, čárky) nebude mít vliv na přijetí lístku do losování. Vyplněním lístku a jeho odevzdáním do losovacího boxu každý účastník potvrzuje, že se s pravidly soutěže seznámil a souhlasí s nimi.

 

6. Výherci a Výhry v soutěži:

O výherci výher rozhodne losování, které proběhne po ukončení soutěžního období. Výhercem se rozumí účastník soutěže, který bude vylosován na provozovně, kde se zapojil do soutěže, a to nejpozději do 6.11.2015 a bude kontaktován na telefonním čísle vyplněném v souladu s požadavky stanovenými v čl.5 obchodním zástupcem společnosti  Maspex Czech s.r.o. do 10ti pracovních dnů po ukončení soutěžního období.

 

Výhry v soutěži:

1 x skateboard Tiger/provozovna,

5 x tričko Tiger/provozovna

V soutěži, která bude probíhat na celkem 39 provozovnách, bude pro výherce k dispozici celkem 195 kusů triček v celkové hodnotě 19.500,- Kč a 39 kusů skateboardů v celkové hodnotě 39.000,- Kč.

Všechny výhry jsou udělovány v souladu s daňovými předpisy.

Vzhled výher se může ve skutečnosti lišit od jejich prezentace na POS materiálech a reklamách.  


7. Oznámení o předání Výhry

Pro odevzdání výhry budou použity údaje vyplněné Soutěžícím na slosovacím lístku. Pokud nejsou údaje ve slosovacím lístku vyplněny, výhra propadá bez náhrady. V případě nesprávných údajů vyplněných na losovacím lístku a s tím spojených problémů s doručením výhry, není Pořadatel povinen kontaktovat Výherce za účelem zjištění jeho kontaktních údajů.

Všechny výhry budou výhercům předány po domluvě s obchodním zástupcem v místě konání soutěže.

Pořadatel Soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození nebo nedoručení Výher. Výherce není oprávněn požadovat na Pořadateli jinou výhru, než jak je uvedeno výše, a nemá nárok na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním Výhry.  

 

8. Všeobecné podmínky

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit podmínky a Pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit, odložit anebo prodloužit dobu jejího trvání, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

  

9. Osobní údaje

Účastí v soutěži, tedy vyplněním o odevzdáním slosovatelného lístku, dává soutěžící svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele soutěže, především pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a dalších marketingových akcí pořadatele apod. elektronickými a jinými prostředky na dobu do jeho odvolání.

Soutěžící dále dává pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, odevzdání výhry a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let. Soutěžící dává pořadateli současně souhlas se zveřejněním těchto údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích/komunikačních prostředcích v České republice a na webových stránkách pořadatele. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány systematizovaně a mechanicky.

Soutěžící zároveň vyslovuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávaly také třetí osoby pověřené pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřaďovat také další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí anebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života anebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může správce požádat o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce tento stav odstranil a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil anebo zlikvidoval.

Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před skončením doby platnosti soutěže, jeho účast v soutěži končí a soutěžící ztrácí nárok na výhru, pokud je požadavek doručen před předáním výhry soutěžícímu.

Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a jejich změnu bezodkladně oznámí společnosti Maspex Czech s.r.o.

 

Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny (zpracovatelé):

1.     MASPEX Czech s.r.o.

 

10. Pravidla Soutěže – umístění

Úplné znění pravidel soutěže je po celou dobu jejího trvání k dispozici na www.maspex.cz.

Copyright © MASPEX Czech s.r.o. | vstup pro klienty
voda fontea